Záverečný workshop

     V stredu tento týždeň sa na Gymnáziu v Rožňave bilancovalo. Pedagógovia školy za prítomnosti významných hostí vyhodnotili svoju dvojročnú činnosť v rámci projektu Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia. Bolo sa čím pochváliť. Tento projekt sa realizoval z prostriedkov EÚ získaných z výzvy OP Vzdelávanie. Rozpočet projektu presiahol 242 640 EUR. Vytvorili sa edukačné materiály, interaktívne cvičenia, súbory videosekvencií ap., ktoré na škole chýbali.

Školenie Psychosociálny výcvik

V dňoch 14. a 15. marca 2014 sme sa zúčastnili dvojdňového psychosociálneho výcviku v Liptovskom Jáne. Tejto aktivity sa zúčastnilo 27 pedagógov našej školy.

Školenie Komunikačné Zručnosti

V rámci aktivity 2.1 Skvalitnenie kompetencií pedagogických zamestnancov sa v októbri a novembri 2014 uskutočnilo ďalšie akreditované školenie pre 18 pedagogických pracovníkov s názvom Komunikačné zručnosti. Predmetom školenia bol rozvoj komunikačných zručností pedagogických zamestnancov a ich využitie na vyučovacích hodinách V rámci školenia učitelia získali a rozšírili si svoje poznatky o verbálnej a neverbálnej komunikácií, realizovali aktivity zamerané na rozvoj komunikačných zručností pre ich využitie v edukačnom procese. Školenie v celkovom rozsahu 60 hodín, bolo ukončené 12.11.

Získali nové kompetencie

November je mesiac, keď väčšina rodín sa začína pripravovať na najkrajšie sviatky v roku. Mamičky začínajú zháňať darčeky, deti sa vytešujú z blížiacich sa prázdnin. Pre niektorých zamestnancov školy to tento krát bolo náročnejšie ako po iné roky, čas na prípravu sa značne zúžil.

Prvý deň v škole a už sa vzdelávajú

Pred troma týždňami prebrali prví absolventi kurzu Práca s IKT osvedčenie o absolvovaní školenia a už druhá skupina učiteľov zasadla za školské lavice, aby podobne ako ich predchodcovia získali nové zručnosti pre prácu s IKT.

Školenia pedagógov sa rozbehli

Prvá skupina učiteľov zasadla do školských lavíc, aby absolvovala 24 hodinový kurz Práca s IKT. Pod vedením lektorky Andrey Pločicovej účastníci vzdelávacej aktivity získajú nové kompetencie na prácu s textovým editorom, tabuľkovým procesorom a powerpointom. Už v priebehu mesiaca november sa začali vytvárať prvé edukačné materiály s interaktívnymi prvkami.

Začiatok realizácie projektu

Od novembra 2012 začíname realizovať projekt, pre ktorý sa získali finančné prostriedky z EÚ. Jeho strategickým cieľom je zvýšiť spôsobilosť našich žiakov pre úspešné pokračovanie v štúdiu na VŠ a ich následné uplatnenie sa na trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Účelom projektu je zmeniť tradičný spôsob vzdelávania na strednej škole a prispôsobiť ho spôsobu vysokoškolského štúdia.
Subscribe to Gymnázium P.J.Šafárika - moderná škola tretieho tisícročia RSS