Aktivity projektu

Názov aktivity

1.1 Inovácia edukačného procesu

Cieľ aktivity

Inovovať a vytvoriť kvalitné edukačné materiály s využitím interaktivity zabezpečujúce našim žiakom úspešné zapojenie sa do ďalšej prípravy na výkon svojho povolania a uplatnenie sa na trhu práce.

Termín realizácie aktivity

11/2012 – 10/2014

 

Názov aktivity

2.1 Skvalitnenie kompetencií pedagogických zamestnancov

Cieľ aktivity

Zvýšiť kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné pre realizáciu premeny tradičnej školy na modernú

Termín realizácie aktivity

10/2012 – 09/2014