Začiatok realizácie projektu

Od novembra 2012 začíname realizovať projekt, pre ktorý sa získali finančné prostriedky z EÚ. Jeho strategickým cieľom je zvýšiť spôsobilosť našich žiakov pre úspešné pokračovanie v štúdiu na VŠ a ich následné uplatnenie sa na trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Účelom projektu je zmeniť tradičný spôsob vzdelávania na strednej škole a prispôsobiť ho spôsobu vysokoškolského štúdia. Do vyučovacích hodín bude preto potrebné vniesť väčšiu názornosť a viac aktivity. Pôjde predovšetkým o projektové riešenie problémov, o riešenie prípadových štúdií, o zážitkové metódy vzdelávania a simulácie. Aby sme tento cieľ dosiahli, musíme v nasledujúcom období inovovať obsah a metódy vzdelávania, a tak skvalitniť výstupy pre potreby trhu práce. V projekte sme sa zaviazali, že budeme orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie našich pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na školu modernú. Našou hlavnou úlohou bude zvýšiť spôsobilosť našich žiakov v jazykovej, spoločenskovednej, ekonomickej a predovšetkým v technickej a prírodovednej oblasti. Aby realizácia hlavného cieľa bola úspešná, vytvoríme edukačné materiály s interaktívnymi prvkami, ktoré počas vyučovania budeme pilotne testovať a prípadné nedostatky priebežne odstraňovať. Celkové výdavky projektu dosiahnu sumu 242 640,78 € . Z tejto sumy bude uhradených 230 508,40 € zo štrukturálnych fondov EU a 12 132,04 € z prostriedkov Košického samosprávneho kraja. Realizácia bude trvať 24 mesiacov. Všetci zainteresovaní veríme, že celková realizácia tohto projektu na našej škole bude úspešná, a že z neho budú profitovať predovšetkým študenti našej školy. Ako sa nám bude dariť napĺňať ciele a aké ťažkosti, prípadne problémy budeme počas realizácie mať, o tom vás budeme pravidelne informovať.