Školenie Komunikačné Zručnosti

V rámci aktivity 2.1 Skvalitnenie kompetencií pedagogických zamestnancov sa v októbri a novembri 2014 uskutočnilo ďalšie akreditované školenie pre 18 pedagogických pracovníkov s názvom Komunikačné zručnosti. Predmetom školenia bol rozvoj komunikačných zručností pedagogických zamestnancov a ich využitie na vyučovacích hodinách V rámci školenia učitelia získali a rozšírili si svoje poznatky o verbálnej a neverbálnej komunikácií, realizovali aktivity zamerané na rozvoj komunikačných zručností pre ich využitie v edukačnom procese. Školenie v celkovom rozsahu 60 hodín, bolo ukončené 12.11. 2013 záverečnými skúškami, na ktorých učitelia prezentovali vlastné návrhy vyučovacích hodín . Časť vzdelávania ( 20 hodín) učitelia absolvovali dištančnou formou. Je dokázané a už viac než desaťročie všeobecne akceptované, že komunikačné zručnosti, vrátane správneho používania neverbálnych prejavov, schopnosti správne sa pýtať, aktívne počúvať a klásť otvorené otázky, majú zásadný vplyv na úspech každého manažéra, každého riadiaceho pracovníka, každého vedúceho tímu a každého obchodníka. V oblasti školstva, minimálne v našich končinách, bola dôležitosť komunikačných zručností dlho podceňovaná – možno aj preto, že práca pedagóga bola dlho považovaná za vysoko špecifickú, pre ktorú „platia iné zákony“ a ktorá sa má vyvíjať úplne inak a nezávisle od ostatnej praxe. Dnes je už ale zrejmé, že komunikačné zručnosti sú pre pedagóga rovnako dôležité ako pre ostatné profesie. Veď práca pedagóga je, koniec koncov, v mnohých aspektoch veľmi podobná práci vedúceho pracovníka: pedagóg riadi vyučovací proces, vedie tím žiakov, zadáva úlohy, kontroluje ich plnenie, hodnotí, tiež musí zaujať a vzbudiť záujem, potrebuje presvedčiť, chce motivovať atď. Sme presvedčení, že aj toto školenie prispeje k skvalitneniu vyučovacieho procesu na našej škole.