Záverečný workshop

     V stredu tento týždeň sa na Gymnáziu v Rožňave bilancovalo. Pedagógovia školy za prítomnosti významných hostí vyhodnotili svoju dvojročnú činnosť v rámci projektu Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia. Bolo sa čím pochváliť. Tento projekt sa realizoval z prostriedkov EÚ získaných z výzvy OP Vzdelávanie. Rozpočet projektu presiahol 242 640 EUR. Vytvorili sa edukačné materiály, interaktívne cvičenia, súbory videosekvencií ap., ktoré na škole chýbali. Vďaka novým učebným pomôckam sa vyučovanie stalo zaujímavejším, študenti priebežne majú možnosť získavať novým moderným spôsobom dlhodobé poznatky. Veľkým prínosom pre školu je získané IKT vybavenie a didaktické prostriedky (kódované knihy, čítacie perá, stolné počítače, interaktívne tabule, dataprojektory, hlasovacie zariadenie, tlačiarne ap.).

      Vďaka projektu sa vytvorilo veľa užitočného edukačného materiálu. Je potešiteľné, že všetky materiály sa hneď po vytvorení začali na vyučovacích hodinách overovať. Bolo to možné, nakoľko celý pedagogický zbor absolvoval školenia, ktoré rozšírili kompetencie vyučujúcich, ktoré sú potrebné pre realizáciu premeny tradičnej školy na modernú. Je potešiteľné, že jedno z najlepších gymnázií na Slovensku vo svojich aktivitách nepoľavuje, lebo už dnes zamestnanci školy pracujú na ďalšom projekte: Kvalitou vzdelávania otvárame brány VŠ. Veríme, že bude rovnako úspešný.

Mgr. Alžbeta Gallová